Antennelaugets vedtægter.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26.maj 2009.
Download Vedtægterne her

VEDTÆGTER FOR ANTENNELAUGET “PEDERSHOLM”

$1
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg til fremføring af TV- og radiosignaler samt internet og telefoni i foreningens forsyningsområde.
Anlægget skal vedvarende tilpasses den teknologiske udvikling, og skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

$2
Enhver, som har betalt tilslutningsafgift til foreningen og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg er automatisk medlem af foreningen.
Enhver som bor i foreningens forsyningsområde kan begære sig tilsluttet fællesantenneanlægget mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget der er nødvendig for tilslutningen skal betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den der forestår byggemodningen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Såfremt et medlem ekskluderes bliver medlemmets tilslutning afbrudt fra anlægget.

$3
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning opkræves tilslutningsafgift og kontingent gennem ejeren.
Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejerens navn og adresse.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet anlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen.

$4
Medlemmerne er pligtige til at acceptere, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere der findes på deres egen grund.
Det samme gælder hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund.
Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

$5
Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel, senest 30/6 – 3 måneder før kontingent opkræves.

$6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

$7
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, og indvarsles ved meddelelse 1 dagspressen senest 14 dage før.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant
5. Valg af 3 programudvalgsmedlemmer
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelle forslag
9. Vejledende afstemning vedr. programudbud
10. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal med underskrift tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

$8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse
af dagsorden fra 10 (ti) procent af medlemmerne senest 3 uger efter en sådan begæring er modtaget.

$9
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.
Den til enhver tid lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Hver hustand tæller for et medlem og har en stemme.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmere: for den tilsluttede boligenhed.
En lejer, der ønsker at udnytte sin stemmeret, har overfor dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer 1 en ejendom, der er tilsluttet anlægget.
Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme, uanset det antal lejemål han råder over i foreningens forsyningsområde.

$10
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der for en treårig periode vælges af og blandt medlemmerne.
Et medlem afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske.
Rækkefølgen for de afgående bestyrelsesmedlemmer bliver: formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

$11
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

$12
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

$13
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
Revision finder sted en gang årligt inden udgangen af april måned. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisorerne ønsker det.
Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for I år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

$14
Til dækning af anlæggets drift og vedligeholdelse samt betaling af Koda og Copy-Dan og programafgifter opkræves et årligt kontingent jf. $7 – punkt 7 som indsættes på foreningens konto.
Kontingentperioden er 1. oktober til 30. september.
Dersom et medlem efter påkrav (rykker) ikke har indbetalt ovennævnte kontingent + omkostninger senest 14 dage efter modtagelsen afbrydes tilslutningen.

$15
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

S16
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes vedlige, og er behørigt forsikret.

$17
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf.
I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter, kan bestyrelsen straks afbryde tilslutningen.

$18
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarten
og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

$19
Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.
Foreningens servicefirma har til enhver tid – mod legitimation – adgang til installationerne.

$20
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ændring af nærværende vedtægter kræver 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5. uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med simpelt flertal uanset antal fremmødte.
Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

$21
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
Vejle, den 26. maj 2009
Dirigent: Bent Rasmussen

Kasserer
Torben Mikkelsen

Sekretær
Marianne Mahler

Formand
Johs. Nørskov Madsen

  Sidst ændret: 25-04-2022 08:48:20

 

 

Lukket for kommentarer.